ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ภาพรวม

1. เราคือ Maxxam Biz CO., LTD. ("maxxam") และเราเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ที่ Frabbit.co ตลอดทั้งไซต์ คำว่า "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Frabbit โดย Frabbit นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอปพลิเคชั่นและบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมทั้งการแจ้งเตือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "บริการ") และสารสนเทศ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใด หรือวัตถุที่ปรากฏหรือเข้าถึงได้หรือผ่านบริการ (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") จากไซต์นี้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ซึ่งวางเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้

2. เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนบัญชีกับเรา ให้ข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมล กับเรา ซื้ออะไรบางอย่างจากเรา และ/หรือใช้งานบริการของเรา จะถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน", "ข้อกำหนด") รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และนโยบายที่อ้างอิงในที่นี้ และ/หรือ มีอยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา

3. กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ของเรา เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้งานส่วนใดๆ ของไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหา จะถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้งานของคุณกับบริการของ Frabbit หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้งานไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาได้ หากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกพิจารณาเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะถูกจำกัดอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น

4. คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใดๆ ที่มีการเพิ่มลงในร้านค้าในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานด้วยเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ ในดุลพินิจของเราเพียงผู้เดียว ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา การตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นประจำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเรา หากคุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเราต่อไปหลังจากมีการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านั้น

5. เราไม่รับประกันว่าวัตถุบนไซต์นั้นมีความเหมาะสมหรือสามารถใช้งานได้ในสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย การเข้าถึงไซต์จากเขตแดนที่เนื้อหาเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงไซต์จากสถานที่อื่น คุณทำเช่นนั้นด้วยความตั้งใจของคุณเองและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

2. เงื่อนไขทั่วไป

1. คุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าหากคุณกำลังลงทะเบียนสำหรับบริการในฐานะบุคคล คุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี และหากคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คุณมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีอำนาจที่จะเข้าและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากคุณมีอายุระหว่าง 13 และ 18 ปี คุณได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายที่ได้ตกลงที่จะรับหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ราวกับหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้นั้น และหากคุณกำลังลงทะเบียนสำหรับบริการให้แก่และในนามกลุ่มบุคคล คุณมีอำนาจที่จะเข้าและผู้พันกลุ่มบุคคลดังกล่าวกับข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่จะปฏิเสธที่จะให้บริการแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และที่จะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติของเราได้ตลอดเวลา คุณไม่สามารถสร้างหรือใช้บัญชีใดๆ กับเราแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวคุณเองได้ ยกเว้นถ้าคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้แทนและในนามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว

2. การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและรักษาความลับของบัญชีของคุณ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นหรือกระทำผ่านบัญชีของคุณ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

3. คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถละเมิดกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจของคุณในการใช้งานบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

4. รายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ บนไซต์มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และสามารถซื้อได้โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

5. ขณะที่ใช้งานไซต์ คุณต้องไม่ส่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วอร์ม ไวรัส และ/หรือรหัสใดๆ ที่เป็นอันตราย

6. การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ จะเป็นผลให้เกิดการยกเลิกการบริการทันทีโดยไม่มีการอ้างอิงเพิ่มเติมแก่คุณ

7. เราขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา

8. หากการจัดส่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสินค้าที่จำกัดอายุอื่นใด คุณยินยอมที่จะรับรองว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีเอกสารประจำตัวบุคคลที่เหมาะสมพร้อมที่จะแสดงเพื่อรับการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสินค้าอื่นๆ Frabbit ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่จำกัดอายุใดๆ ไปยังบุคคลที่ หรือดูเหมือนว่า มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะทำการจัดส่งใหม่อีกครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งใหม่อีกครั้ง 100 บาท

9. คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) สามารถถูกโอนโดยไม่ผ่านการเข้ารหัส และเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งข้อมูลผ่านหลายเครือข่าย และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและเข้ากันกับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายที่เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ โปรดทราบว่าข้อมูลบัตรเครดิตจะได้รับการเข้ารหัสทุกครั้งระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

10. หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้ถูกใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดหรือมีผลต่อข้อกำหนดเหล่านี้

3. ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และกรอบเวลาของข้อมูล

1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลบนไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่สมบูรณ์แล้วหรือเป็นปัจจุบัน วัตถุบนไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรอาศัยหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงแหล่งเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลชั้นต้นที่มีความถูกต้องมากกว่า สมบูรณ์มากกว่า หรือถูกเวลามากกว่า การอ้างอิงวัตถุบนไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

2. ไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาจไม่เป็นปัจจุบันและให้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงเนื้อหาของไซต์นี้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลใดๆ บนไซต์ของเรา คุณเข้าใจดีว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไซต์ของเรา

4. การแก้ไขการให้บริการและราคา

1. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและตลอดทุกเมื่อที่จะทำการแก้ไขราคาของผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่แจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

2. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและตลอดทุกเมื่อที่จะทำการแก้ไขหรือยุติการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่แจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดัดแปลงแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติการให้บริการ

5. ข้อมูลบัญชี

1. เพื่อเข้าถึงบางส่วนของไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหา คุณจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับ Frabbit ("บัญชี") ในการกระทำนี้ คุณจะต้องทำการป้อนอีเมลของคุณ ("รหัสล็อกอิน") และรหัสผ่าน ("รหัสผ่าน")

2. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและรักษาความลับของรหัสล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะไม่:

 • a. แบ่งปันหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หรือ
 • b. มอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด
 • 3. คุณจะต้องผูกพันและรับผิดชอบการสื่อสารทั้งหมดและกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งหรือกระทำผ่านการใช้งานบัญชีของคุณ

  4. Frabbit จะไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานบัญชีของคุณโดยมิชอบหรือในเชิงหลอกลวง หากคุณทราบถึงการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัย ความสูญเสีย การขโมย หรือการเปิดเผยรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เราทราบทันทีที่: support@frabbit.co

  5. บ้านพักอาศัยหรือที่อยู่จัดส่งแต่ละแห่งสามารถลงทะเบียนได้หนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น บัญชีหลายบัญชีที่ลงทะเบียนที่อยู่จัดส่งเดียวกันจะได้รับอนุญาตจากดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

  6. กรุณาให้ข้อมูลที่กำหนดที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยสำหรับบัญชีของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขข้อมูลของคุณภายใต้หัวข้อบัญชีของฉัน

  7. ในกรณีที่อยู่จัดส่งหนึ่งๆ มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีหลายบัญชีโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีในเชิงหลอกลวงหรือมิชอบด้วยกฎหมาย เราสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องรับผิดชอบและปราศจากอคติต่อสิทธิอื่นๆ และการเยียวยาของเราภายใต้ข้อตกลงนี้หรือตามกฎหมาย ที่จะกระทำการดังนี้ทันที:

 • a. ยกเลิกการสั่งซื้อใดๆ ที่กระทำผ่านบัญชีดังกล่าว
 • b. ยกเลิกหรือทำให้เป็นโมฆะเครดิตใดๆ หรือบัตรส่วนลด คูปอง หรือรหัสที่แจกให้หรือใช้โดยบัญชีดังกล่าว
 • c. ห้ามบัญชีหรือบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือการทำแบบสำรวจใดๆ ของ Frabbit และ/หรือ
 • d. ผสาน ระงับ และ/หรือยกเลิกบัญชีดังกล่าว
 • 6. ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจำกัดในการใช้งาน

  1. สิทธิ์ทั้งหมด ชื่อ และความสนใจในบริการ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะคงไว้และ/หรือเป็นลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญหาของ Frabbit หรือบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ("ผู้ให้บริการข้อมูล") (ตามแต่กรณี)

  2. คุณไม่สามารถใช้งานไซต์ บริการ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมด สำหรับการเผยแพร่ แจกจ่าย ส่ง ส่งต่อ แจกจ่ายต่อ ถ่ายทอด ผลิตซ้ำ หรือหมุนเวียนต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

  3. คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต สร้างงานที่ดัดแปลงจาก โอน หรือจำหน่ายเนื้อหาใดๆ ที่ได้มาจากบริการและ/หรือไซต์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

  4. เราขอมอบสิทธิ์รายบุคคลแบบจำกัดทั่วโลกโดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ (royalty-free) ซึ่งไม่สามารถมอบหมาย โอนถ่ายได้ เพิกถอนได้ และไม่ผูกขาด (โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายสิทธิ์ย่อย) ในการใช้งานไซต์ บริการ และเนื้อหา เพื่อวัตถุประสงค์ให้คุณสามารถใช้งานและเพลิดเพลินกับประโยชน์ของบริการในลักษณะที่อธิบายในข้อกำหนดเหล่านี้เพียงประการเดียว สิทธิ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และไม่ได้รวมถึงการแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ การแก้ไขหรือทำการใช้งานที่ดัดแปลงใดๆ ของไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) การคัดลอก การสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลใหม่ วิธีการหุ่นยนต์หรือการรวบรวมหรือดึงข้อมูลที่คล้ายกัน การดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้าเพจ) ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ บริการ เนื้อหา หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในบริการ และการใช้งานใดๆ ของไซต์ บริการ หรือเนื้อหาที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนด

  7. การสั่งซื้อ การกำหนดราคา และการชำระเงิน

  1. พื้นที่การจัดส่ง

 • a. ในขณะที่บริการของเรายังคงขยายตัวในประเทศไทย อาจมีบางครั้งที่บางพื้นที่จะไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยบริการของเรา
 • b. เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ของคุณถูกครอบคลุมโดยบริการ Frabbit ของเราหรือไม่ กรุณาเลือกเขตและแขวงบนไซต์หลักของเรา
 • 2. การสั่งซื้อ

 • a. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่กระทำโดยคุณให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เลือกและจำนวนที่กำหนดในคำสั่งซื้อของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดต้องผ่านการยอมรับจาก Frabbit การประมวลผลการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อจาก Frabbit ยกเว้นในกรณีที่คำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกปฏิเสธหรือยกเลิกโดย Frabbit การชำระเงินใดๆ ที่กระทำเพื่อคำสั่งซื้อนั้นๆ สามารถทำการย้อนกลับหรือคืนเงินได้โดย Frabbit ตามนโยบายการคืนเงินของเราที่ใช้อยู่ ณ เวลาดังกล่าว
 • b. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่กระทำโดยคุณต้องเป็นไปตามสถานะการมีสินค้าในสต็อก โดย Frabbit สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่มีอยู่ในสต็อก เสียหาย หรือเสีย หรือไม่มีพร้อมด้วยเหตุผลอื่นใด
 • c. เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณกระทำกับเรา เราสามารถจำกัดหรือยกเลิกจำนวนที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่กระทำโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ใบเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน
 • d. เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่าจะถูกกระทำโดยตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย ตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว
 • 3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา และการชำระเงิน

 • 1. Frabbit มุ่งมั่นที่จะมอบการกำหนดราคา ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายที่ถูกต้องและทันสมัยให้แก่คุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าการกำหนดราคา รูปภาพ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีให้นั้นจะปราศจากข้อผิดพลาด ทันสมัย หรือสมบูรณ์ Frabbit จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาและข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายที่ระบุบนไซต์ของเราหรือผ่านบริการของเรา
 • 2. ราคาที่คุณจะต้องชำระเงินจะอ้างอิงตามราคาจำหน่ายที่มีอยู่ของเรา ณ เวลาที่เราได้รับคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งอาจแสดงอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ได้บนไซต์หรือผ่านบริการของเรา
 • 3. หากราคาจริงของสินค้าใดๆ ที่คุณสั่งซื้อมีราคาสูงกว่าที่แสดงบนไซต์หรือผ่านบริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบและคุณจะได้รับทางเลือกที่จะยืนยันหรือยกเลิกการซื้อสินค้าดังกล่าวของคุณโดยอ้างอิงตามราคาที่ถูกต้อง เมื่อคุณยืนยันการซื้อ จะถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราทำการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเพิ่มเติมจากคุณ หากคุณเลือกที่จะยกเลิกการซื้อ เราจะย้อนกลับหรือคืนเงินที่ชำระสำหรับสินค้าดังกล่าวตามนโยบายการคืนเงินที่มีอยู่ ณ เวลานั้น หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณในส่วนของสินค้าที่มีราคาไม่ถูกต้องให้เป็นสถานะยกเลิก
 • 4. ในกรณีที่ราคาจริงของสินค้าใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า ("สินค้าถ่วงน้ำหนัก") เราจะประมาณการณ์ราคาโดยอ้างอิงจากน้ำหนักที่ระบุและอัตราที่มีอยู่ในขณะนั้น ณ เวลาที่ดำเนินการชำระเงิน น้ำหนักจริงและราคาที่เกี่ยวข้องของสินค้าถ่วงน้ำหนักจะแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้า และ:

 • a. ในกรณีที่ชำระเงินขาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากคุณตามจำนวนเพิ่มเติมได้ และ
 • b. ในกรณีที่ชำระเงินเกิน เราจะย้อนกลับหรือคืนเงินจำนวนที่ชำระเกินสำหรับสินค้าดังกล่าวตามนโยบายการคืนเงินที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้า
 • 5. ราคาสินค้าทั้งหมดจะแสดงในหน่วยบาทไทยและรวมภาษีสินค้าและบริการ ราคาของผลิตภัฑณ์อาจเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง และส่วนลดจากการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนอใดๆ อาจถูกเพิกถอนตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  6. การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องดำเนินการในหน่วยบาทไทย

  7. เรายอมรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดย MasterCard, Visa และ JCB

  8. เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ จะถือว่าคุณได้อนุญาตให้เราส่งข้อมูลหรือถือข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามในบางครั้ง และนี้อาจรวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณ หรือรายงานเครดิต เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณ เพื่อตรวจยืนยันบัตรเครดิตของคุณ เพื่อได้รับการอนุญาตบัตรเครดิตในขั้นแรก เพื่อปกป้องคุณและเราจากการหลอกลวง และเพื่อให้เราสามารถเตรียมการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังที่อยู่จัดส่งที่เสนอไว้ของคุณ

  8. ผลิตภัณฑ์

  1. เราได้ทำทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านค้าอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงค่าสีของจอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง

  2. เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกพัน ที่จะจำกัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่บุคคลใดๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจ เราสามารถใช้สิทธิ์นี้ตามแต่ละกรณี

  3. เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ

  4. รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงตามหน้าดุลยพินิจของเรา

  5. เราสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่จะยุติผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้ตลอดเวลา

  6. ข้อเสนอใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอบนไซต์นี้จะเป็นโมษะเมื่อเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

  7. เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัตถุอื่นใดที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใดๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

  9. ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี

  1. ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามที่จะแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมล และ/หรือที่อยู่การเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ

  2. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและข้อมูลบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ โดยทันที รวมทั้งที่อยู่อีเมลของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณได้ตามความจำเป็น

  10. เครื่องมือเสริม

  1. เราอาจมอบการเข้าถึงเครื่องมือจากบุคคลที่สามให้แก่คุณ ซึ่งเราไม่มีการตรวจสอบหรือมีอำนาจควบคุมใดๆ

  2. คุณรับทราบและยอมรับว่าเรามอบการเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว 'เท่าที่เป็นอยู่' และ 'เท่าที่มีอยู่' โดยไม่มีการรับประกัน การเป็นตัวแทน หรือเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม และโดยไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียและ/หรือความเสียหายใดๆ ที่คุณประสบซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือเสริมจากบุคคลที่สามของคุณ

  3. การใช้งานเครื่องมือเสริมใดๆ โดยคุณซึ่งนำเสนอมผ่านไซต์จะเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมด และคุณควรมั่นใจว่าคุณคุ้นเคยกับและเห็นด้วยกับข้อกำหนดที่เครื่องมือนั้นๆ ระบุไว้โดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

  4. เรายังอาจนำเสนอบริการและ/หรือคุณสมบัติผ่านไซต์ในอนาคต (รวมทั้ง การเปิดตัวของเครื่องมือและทรัพยากรใหม่) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

  11. การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

  1. การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามบนไซต์ของเราอาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีส่วนวเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือต่อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม

  2. เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้งานสินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่กระทำโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดมั่นใจว่าคุณได้ตรวจสอบนโยบายและข้อปฏิบัติของบุคคลที่สาม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าใจข้อกำหนดเหล่านั้นก่อนที่คุณจะกระทำธุรกรรมใดๆ

  3. การร้องเรียน การกล่าวอ้าง ความกังวล หรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรติดต่อกับบุคคลที่สามโดยตรง

  12. ความเห็นของผู้ใช้ ข้อเสนอแนะ และการเสนออื่นๆ

  1. หากคุณส่งการเสนอบางอย่างเมื่อได้รับการร้องขอจากเรา (เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น) หรือเมื่อไม่มีการร้องขอจากเรา คุณส่งแนวคิดที่สร้างสรรค์ การเสนอแนะ ข้อเสนอ แผน หรือวัตถุอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางจดหมายไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า 'ความเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจทำการแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปลภาษา และการใช้งานอื่นใดในสื่อใดๆ กับความเห็นใดๆ ที่คุณส่งให้เราได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด

  2. เราไม่มีและจะไม่มีภาระผูกพัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในการ:

 • . รักษาความลับของความเห็นใดๆ
 • a. จ่ายค่าชดเชยให้กับความเห็นใดๆ หรือ
 • b. ตอบสนองต่อความเห็นใดๆ
 • 3. เราสามารถ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราว่ามิชอบด้วยกฎหมาย หยาบคาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดๆ หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

  4. เมื่อคุณทำการส่งและ/หรือโพสต์ความเห็นของคุณ คุณเห็นด้วยว่าความเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว สภาพบุคคล หรือสิทธิ์ทางบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าความเห็นของคุณจะไม่ได้มีเนื้อหาหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆ ที่อาจ ในทางใด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  5. คุณตกลงที่จะไม่ใช้ที่อยู่อีเมลเท็จ หลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดถึงที่มาของความเห็นใดๆ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นใดๆ ที่คุณมอบและความถูกต้องของความเห็นนั้นๆ เราไม่รับผิดชอบและถือว่าเป็นความผิดของเราต่อความเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

  13. ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  14. ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น

  1. บางครั้งอาจจะมีข้อมูลบนไซต์ของเรา ในบริการและ/หรือเนื้อหา ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ ค่าจัดส่งสินค้า เวลาในการขนส่ง และความพร้อมของสินค้า

  2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใดๆ ในไซต์ บริการ เนื้อหา หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  3. เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในไซต์ บริการ เนื้อหา หรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการกำหนดราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการกำหนดวันปรับปรุงหรือรีเฟรชในไซต์ บริการ เนื้อหาห รือในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในไซต์ บริการ เนื้อหา หรือในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

  15. ข้อห้ามการใช้งาน

  1. นอกเหนือจากข้อห้ามอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานไซต์ บริการ หรือเนื้อหา: . เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • a. เพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • b. เพื่อละเมิดข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายระหว่างประเทศ สหพันธรัฐ จังหวัดหรือรัฐ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • c. เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • d. เพื่อก่อกวน ล่วงละเมิด ดูถูก สร้างความเสียหาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ
 • e. เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
 • f. เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายชนิดอื่นๆ ที่จะหรืออาจจะถูกใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานการให้บริการหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 • g. เพื่อเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • h. เพื่อสแปม ฟิช ฟาร์ม ถือโอกาส สไปเดอร์ รวบรวมข้อมูล (crawl) หรือเก็บข้อมูล (scrape)
 • i. เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมใดๆ หรือ
 • j. เพื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ เว็บไซต์อื่นๆ หรืออินเทอร์เน็ต
 • 16. ข้อจำกัดในการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  1. เราไม่รับรอง เป็นผู้แทน หรือรับประกันว่าคุณจะสามารถใช้งานไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเราได้อย่างต่อเนื่อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

  2. เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้งานไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเราจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้

  3. คุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจลบไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเรา ในรอบระยะเวลาที่ไม่แน่นอนหรือยกเลิกไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  4. คุณยอมรับว่าการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถในการใช้งานไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเรานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเรา และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จัดส่งถึงคุณผ่านทางไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหาของเรา (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) ถูกนำเสนอ 'เท่าที่เป็นอยู่' และ 'เท่าที่มีอยู่' ให้คุณใช้งาน โดยไม่มีการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันทั้งหมดหรือเงื่อนไขโดยนัยของการซื้อขาย คุณภาพในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง ความทนทาน ชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ์

  5. Frabbit กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตของเรา ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ที่มีการได้รับบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้อง หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม เป็นเหตุบังเอิญ การลงโทษ กรณีพิเศษ หรือเป็นผลใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำหรับการสูญเสียผลกำไรใดๆ การสูญเสียรายได้ การสุญเสียเงินฝาก การสูญหายของข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน หรือความเสียหายใดๆ ที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) ความรับผิดชอบที่เข้มงวดหรือไม่ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จัดหามาได้โดยการใช้บริการ หรือสำหรับการเรียกร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใดๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ ส่ง หรือกระทำผ่านทางบริการ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากมีบางรัฐหรือเขตอำนาจที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในรัฐหรือเขตอำนาจดังกล่าว ความรับผิดชอบของเราจะจำกัดอยู่เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

  17. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และตกลงยกเว้นความรับผิดให้แก่ Frabbit และบริษัทแม่ของเรา บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาย่อย ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงาน และพนักงาน จากการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมทั้งค่าทนายตามสมควร ซึ่งทำโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือเอกสารที่ข้อกำหนดดังกล่าวรวมไว้โดยการอ้างถึง หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม

  18. การเป็นโมฆะ

  1. ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวยังคงให้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าเป็นโมฆะจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การพิจารณาดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่นๆ

  19. การสิ้นสุดสัญญา

  1. ภาระผูกพันตามสัญญาและความรับผิดชอบของบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันสิ้นสุดสัญญาจะรอดจากการสิ้นสุดสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

  2. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา

  3. สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของคุณและการเยียวยากับเราในกรณีที่ไม่พอใจกับบริการหรือมีข้อข้องใจอื่นๆ จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาและการยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือโดยการแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราอีกต่อไป

  4. ถ้าเรามีความเห็นว่าคุณไม่สามารถ หรือเราสงสัยว่าคุณไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เรายังสามารถสิ้นสุดข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และคุณจะยังคงต้องรับผิดต่อจำนวนเงินทั้งหมดจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาและรวมถึง ณ วันที่สิ้นสุดสัญานั้น และ/หรืออาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

  20. ข้อตกลงร่วมกัน

  1. หากเราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการขอผ่อนผันสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

  2. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และนโยบายหรือกฎการดำเนินงาน ที่โพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการ จะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันและความเข้าใจระหว่างคุณและเรา และมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ แทนที่ข้อตกลง การสื่อสาร และข้อเสนอก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณและเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานฉบับก่อนหน้า)

  21. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  1. ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เรามอบการบริการให้แก่คุณจะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

  1. เราขอสงวนสิทธิ์ ในดุลพินิจของเราเพียงผู้เดียว ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและ/การเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา การตรวจสอบไซต์ของเราเป็นระยะๆ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ หากคุณยังคงใช้งานหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หรือบริการของเราต่อไปหลังจากมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว จะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

  ข้อมูลการติดต่อ

  1. หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดส่งมาหาเราที่ support@frabbit.co

  โปรโมชั่นพิเศษ

  • บริการจัดส่งแค่ 20 บาท ทุกเส้นทาง
  • ไม่มีอัตราขั้นต่ำ สั่งเท่าไหร่ก็ได้  Right Image

  The Best Food Delivery App

  Now you can make food happen pretty much wherever you are thanks to the free easy-to-use Food Delivery & Takeout App.